RUCH SOLARIS - Centrum Duchowości

Przejdź do treści


SOLARIS - RUCH ODNOWY DUSZ LUDZKICH W DUSZY JEZUSA
Niech żyje Jezus w duszach naszych!


Ruch „Solaris” łączy osoby, które pragną żyć w głębokiej, osobistej przyjaźni z Jezusem i poddawać swoją duszę pod wpływ Jego Najśw. Duszy zgodnie z duchowością przekazaną przez Służebnicę Bożą M. Paulę Tajber.

Prowadzimy zwyczajne życie w swoich rodzinach, parafiach, wspólnotach, środowiskach. Chcemy jednak, by nasza codzienność była przeniknięta świadomością, że Jezus żyje w nas i chce działać w nas i przez nas.

Codziennie modlimy się słowami: „Jezu, żyjący we mnie”. Ta modlitwa, ułożona przez M. Paulę Tajber jest naszym aktem poddania się pod wpływ Duszy Jezusa i odnowieniem decyzji, by dążyć do całkowitego zjednoczenia z Jezusem, zgodnie ze słowami św. Pawła: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” Ga 2,20.

„Solaris” (łac. „słoneczny”) jest nie tylko nazwą ruchu, ale także symbolicznym imieniem, które M. Paula Tajber usłyszała w czasie modlitwy. Wyraża ono to, kim chcemy być - „odblaskiem” światła Chrystusa w świecie. Jezus jest jedynym źródłem dobra i świętości, a my staramy się odbijać to światło tak, jak księżyc odbija blask słońca. Tę misję Papież Jan Paweł II wskazał w liście apostolskim Novo millenio ineunte: „Naszym zadaniem, porywającym i trudnym, jest być Jego «odblaskiem». Na tym polega mysterium lunae, które Ojcowie Kościoła chętnie czynili przedmiotem swej kontemplacji, wskazując w nim symbol zależności od Chrystusa-słońca, którego światło Kościół odzwierciedla” NMI 54

Jeśli chcesz w taki sposób żyć w przyjaźni z Chrystusem i nieść Go innym, dołącz do nas. Informacje o prowadzonych przez nas rekolekcjach i spotkaniach znajdziesz na Facebooku - SOLARIS ruch odnowy dusz ludzkich w Duszy Jezusa. Można też do nas napisać:

Kraków - Małopolska
s. Bogna Młynarz - sbogna@gmail.com

Gliwice – Górny Śląsk
Mariola Polok - mariolapol@op.pl

Szklarska Poręba – Dolny Śląsk
Gosia i Paweł Piątek - piatek.malgorzata.22@gmail.com

Krynica – Małopolska
Pensjonat „Leśna Polana” - recepcja@lesna-polana.eu
Modlitwa „Jezu, żyjący we mnie”
 
Jezu żyjący we mnie, błogosławię obecność Twoją we mnie! Weź mnie w swoje bosko-zbawcze wszechwładne posiadanie i panuj nade mną w każdej chwili dnia, bym mógł wiernie pełnić wolę Twoją Najświętszą.

Żyję jedynie dla Ciebie, Panie, i chcę spełniać wszystko, co zamierzyłeś dokonać przeze mnie. Więc zechciej Jezu działać we mnie i przeze mnie, bym mógł zdążyć dokonać to, co jest przeznaczone dla mnie.

Ty wiesz, mój Jezu, że chwile życia tak szybko upływają bezowocnie, ja zaś pragnę wszystkie wykorzystać dla chwały Twojej. Więc pociągaj mnie wolą Twoją Najświętszą ku Sobie zamieszkałemu we mnie, bym od Ciebie nie odchodził ani na chwilę, a żył zawsze w Tobie, przy Tobie, dla Ciebie zamieszkałego we mnie.

Pragnę żyć Tobą, mój Drogi Zbawicielu, bym stał się cały Twój i podobny Tobie, byś mógł mnie zdobyć na wieki żyjącego Tobą, bym stał się wiernym przejawem Twoim.
O Jezu, zabierz mnie całego w posiadanie Twoje, bym żył w Tobie, z Tobą, dla chwały Ojca Niebieskiego, byś Ty opanował cały mój umysł i wolę moją, bym już myślał, pragnął i czuł jedynie przez Ciebie, w Tobie i za łaską Twoją wraz z Tobą.

Niech miłość Twoja przejawia się przeze mnie, myśl Twoja całego mnie podnosi ku Tobie, a wola Najświętsza niech mnie z Tobą na wieki zjednoczy i uczyni jedno. Amen.
ENGLISH

SOLARIS - MOVEMENT FOR THE RENEWAL OF HUMAN SOULS IN THE SOUL OF JESUS
May Jesus live in our souls!


The “Solaris” movement unites people who want to live in deep personal friendship with Jesus and want to submit their souls to the influence of His Most Holy Soul according to the spirituality imparted by the Servant of God M. Paula Tajber.

We live ordinary lives in our families, parishes, communities, and environments. However, we want our everyday life to be permeated with the awareness that Jesus lives in us and wants to act in us and through us.

Every day we pray the words: “Jesus, living in me”. This prayer, written by M. Paula Tajber, is our act of surrender to the influence of the Soul of Jesus and a renewal of our decision to aim at total union with Jesus, according to the words of St. Paul: “I no longer live, but Christ lives in me” (Galatians 2:20).
 
“Solaris” (Latin for “sunny”) is not only the name of the movement, but also a symbolic name that M. Paula Tajber heard during prayer. It expresses what we want to be – a “reflection” of Christ’s light in the world. Jesus is the only source of goodness and holiness, and we try to reflect that light as the moon reflects the shine of the sun. That mission Pope John Paul II indicated in his apostolic letter Novo millenio ineunte: “Our task, thrilling and difficult as it is, is to be His ‘reflection’. This is the mysterium lunae, which the Fathers of the Church willingly made the object of their contemplation, pointing out in it a symbol of dependence on Christ the Sun, whose light the Church reflects” NMI 54

If you want to live this way of friendship with Christ and bring Him to others, join us. You can find information about our retreats on Facebook. You can also write to us:

USA - Florida
Sr. Anita Gabarczyk CACh - sr.anitacach@gmail.com

Poland
Fr. Tomasz Albrecht OP - talbrecht@dominikanie.pl

UK
Fr. Tomasz Kocjan - xkocek@gmail.com
 
"Jesus, living in me"
 
O Jesus living in me, I bless Your presence in me! Take me into Your supreme, divine and saving possession, and rule over me at each moment of the day, so that I may faithfully fulfill Your Most Holy Will. I live only for You, Lord, and wish to carry out everything You have determined to accomplish through me. Therefore, Jesus, may You please work in me and through me, so I might be able to follow Your path to achieve what is destined for me.
   
You know, my Jesus, that the moments of life flow by very quickly without fruit, but I wish to make use of all of them for Your glory. Therefore, draw me by Your Most Holy Will to Yourself dwelling within me, so that I may not depart from You even for a moment, but always live in You, with You, and for You dwelling within me.

I wish to live in You, my Dear Savior, so that I may become like You, so You may obtain me forever as one living in You, so that I may become Your faithful reflection.

O Jesus, take me into Your complete possession, so I may live in You and with You, for the glory of the Heavenly Father, and that You may reign over my whole intellect and will, so that I may already think, desire, and feel only through You, in You, and with the help of Your grace, together with You.

May Your love be manifested through me; may Your intellect raise my whole being up to You; and may Your Most Holy Will unite and make me one with You forever. Amen.

(Prayer of the Servant of God, Mother Paula Zofia Tajber)
DEUTSCH

SOLARIS - BEWEGUNG FÜR DIE ERNEUERUNG DER MENSCHLICHEN SEELEN IN DER SEELE JESU
Es lebe Jesus in unseren Seelen!


Die "Solaris“-Bewegung vereint Menschen, die in einer tiefen, persönlichen Freundschaft mit Jesus leben und ihre Seele dem Einfluss Seiner Heiligsten Seele überlassen wollen, in Übereinstimmung mit der Spiritualität, die von der Dienerin Gottes M. Paula Tajber überliefert wurde.

Wir führen ein gewöhnliches Leben in unseren Familien, Pfarreien, Gemeinschaften und Kreisen. Wir wollen jedoch, dass unser Alltag von dem Bewusstsein durchdrungen ist, dass Jesus in uns lebt und in uns und durch uns handeln will.

Jeden Tag beten wir mit den Worten: "In mir lebender Jesus". Dieses Gebet, verfasst von M. Paula Tajber, ist unser Akt der Übergabe dem Einfluss der Seele Jesu und Erneuerung der Entscheidung, nach der vollständigen Vereinigung mit Jesus zu streben, gemäß den Worten des heiligen Paulus: "Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir" Gal 2,20.

"Solaris" (lateinisch "sonnig") ist nicht nur der Name der Bewegung, sondern auch ein symbolischer Begriff, den M. Paula Tajber während des Gebets hörte. Er drückt aus, wer wir sein wollen - ein "Abglanz" des Lichtes Christi in der Welt. Jesus ist die einzige Quelle der Güte und Heiligkeit, und wir versuchen, dieses Licht widerzuspiegeln, wie der Mond den Glanz der Sonne widerspiegelt. Papst Johannes Paul II. hat diese Sendung in seinem Apostolischen Schreiben „Novo Millenio Ineunte“ angedeutet: "Es ist unsere Aufgabe, die sowohl spannend als auch schwierig ist, sein 'Spiegelbild' zu sein. Dies ist das Mysterium Lunae, das die Kirchenväter bereitwillig zum Gegenstand ihrer Betrachtung gemacht haben, um darin das Symbol der Abhängigkeit von Christus, der Sonne, zu zeigen, deren Licht die Kirche reflektiert" (NMI 54)

Wenn Sie auf diese Weise in Freundschaft mit Christus leben und Ihn zu anderen bringen wollen, schließen Sie sich uns an. Informationen zu unseren Exerzitien finden Sie auf Facebook. Sie können uns auch anschreiben:

Pastor Jacek Kantor
 
"In mir lebender Jesus"
 
In mir lebender Jesus, ich segne Deine Gegenwart in mir! Nimm mich in Deinen göttlich-erlösenden Besitz und herrsche über mich in jedem Moment des Tages, damit ich treu Deinen Heiligsten Willen tun kann.

Ich lebe nur für Dich, Herr, und ich will alles tun, was Du beabsichtigt hast, durch mich zu vollbringen. Also bitte, Jesus, arbeite in mir und durch mich, damit ich rechtzeitig schaffen kann, was für mich bestimmt ist.

Du weißt, mein Jesus, dass die Augenblicke des Lebens so schnell fruchtlos vergehen, doch ich will sie alle zu Deiner Ehre nutzen. Darum zieh mich durch Deinen heiligsten Willen an Dich, der Du in mir wohnhaft bist, damit ich nicht mal für einen einzigen Moment von Dir abweiche, sondern immer in Dir, mit Dir, und für Dich lebe.

Mein lieber Heiland, ich will nach Dir und durch Dich leben, um ganz Dein und Dir gleich zu werden, damit ich für immer und ewig Dir gehöre und meine Lebensweise der Ausdruck Deiner selbst werde.

O Jesus, nimm mich ganz in Deine Herrschaft, damit ich in Dir, mit Dir und zur Ehre des himmlischen Vaters lebe, damit Du meinen ganzen Verstand und meinen Willen beherrschest, sodass ich nur durch Dich, in Dir und durch Deine Gnade mit Dir denke, begehre und fühle.

Möge sich Deine Liebe durch mich manifestieren, Dein Gedanke mich ganz zu Dir erheben, und Dein Heiligster Wille mich für immer und ewig mit Dir vereinen und eins werden lassen. Amen.
 
FRANÇAIS

SOLARIS - MOUVEMENT POUR RENOUVELER LES ÂMES HUMAINES DANS L'ÂME DE JÉSUS
Que Jésus vive dans nos âmes!


Le mouvement "Solaris" réunit des personnes qui souhaitent vivre une amitié personnelle profonde avec Jésus et soumettre leur âme à l'influence de son âme sacrée selon la spiritualité transmise par la Servante de Dieu Mère Paula Tajber.

Nous menons une existence ordinaire dans nos familles, nos paroisses, nos communautés, nos cadres de vie. Mais nous voulons que notre vie quotidienne soit imprégnée de la conscience que Jésus vit en nous et veut agir en nous et par nous.

Chaque jour, nous prions le texte: „Jésus, vivant en moi”. Cette prière, composée par Mère Paula Tajber, est notre acte d'abandon à l'influence de l'âme de Jésus et un renouvellement de notre décision de rechercher l'union totale avec Jésus, selon les mots de Saint Paul: „Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi” Ga 2,20.

„Solaris” (du latin. „ensoleillé”) n'est pas seulement le nom du mouvement, mais aussi un nom symbolique que Mère Paula Tajber a entendu dans la prière. Il exprime ce que nous voulons être - un "reflet" de la lumière du Christ dans le monde. Jésus est la seule source de bonté et de sainteté, et nous cherchons à refléter cette lumière comme la lune reflète l'éclat du soleil. Cette mission a été exposée par le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Novo millenio ineunte : „Notre tâche, aussi passionnante et difficile soit-elle, est d'être son "reflet". C'est le mysterium lunae, que les Pères de l'Église ont volontiers mis au centre de leur contemplation, le désignant comme un symbole de dépendance à l'égard du Christ Soleil, dont l'Église reflète la lumière" NMI 54

Si vous voulez vivre de cette manière en amitié avec le Christ et l'apporter aux autres, rejoignez-nous. Vous pouvez trouver des informations sur nos retraites sur Facebook. Vous pouvez également nous écrire:

Matthieu Petitjean
 
"Jésus, vivant en moi"
 
Jésus vivant en moi, je bénis ta présence en moi ! Prends-moi en ta possession divinement salvatrice et omnipotente et règne sur moi à chaque instant de la journée, afin que j'accomplisse fidèlement ta très sainte volonté.

Je ne vis que pour toi, Seigneur, et je veux accomplir tout ce que tu as prévu d'accomplir à travers moi. Permets donc Jésus d'agir en moi et par moi, afin que je puisse accomplir ce que tu as prévu pour moi.

Tu sais, mon Jésus, que les moments de la vie passent si vite sans fruits, et je veux les utiliser tous pour Ta gloire. Attire-moi donc, par ta très sainte volonté, vers ta demeure en moi, afin que je ne m'éloigne pas de toi un seul instant, mais que je vive toujours en toi, par toi, pour toi qui habites en moi.

Je désire vivre en Toi, mon cher Sauveur, afin de devenir entièrement à Toi et comme Toi, afin que Tu me gagnes pour toujours en vivant en Toi, afin que je devienne Ta fidèle manifestation.

Ô Jésus, prends-moi tout en Ta possession, pour que je vive en Toi, avec Toi, pour la gloire du Père céleste, pour que Tu possèdes tout mon esprit et ma volonté, pour que je ne pense, ne désire et ne sente que par Toi, en Toi et par Ta grâce avec Toi.

Que Ton amour se manifeste à travers moi, que Ta pensée m'élève jusqu'à Toi, et que Ta Très Sainte Volonté m'unisse à Toi pour toujours et fasse de moi un seul être. Amen.
 
ITALIANO

SOLARIS - MOVIMENTO DI RINNOVAMENTO DELLE ANIME UMANE NELL’ ANIMA DI GESÙ
Che Gesù viva nelle nostre anime!


Il movimento “Solaris” unisce la gente, che desidera vivere nella profonda, personale amicizia con Gesù e sottoporre la sua anima all’influenza della Sua Santissima Anima in linea con la spiritualità trasmessa dalla Serva di Dio Madre Paula Tajber.

Svolgiamo la vita ordinaria nelle nostre famiglie, parrocchie, comunità e ambienti. Vogliamo però che la nostra quotidianità sia pervasa dalla consapevolezza che Gesù vive in noi e vorrebbe agire in noi e attraverso di noi.

Ogni giorno preghiamo con le parole: “O Gesù vivente in me”. Questa preghiera, composta dalla Madre Paula Tajber è il nostro atto di sottomissione all’influenza dell’Anima di Gesù e rinnovo di decisione per raggiungere l’unione totale con Gesù secondo le parole di San Paolo: “Non vivo più io ma Cristo vive in me” (Ga 2,20)

 
“Solaris” (lat. “soleggiato”) non è solo il nome del movimento ma anche il nome simbolico il quale Madre Paula Tajber ha sentito durante la preghiera. Esso esprime chi vogliamo essere – “il riflesso” della luce di Cristo nel mondo. Gesù è l’unica fonte di bontà e santità e noi proviamo a riflettere questa luce così come la luna riflette lo splendore del sole. Papa Giovanni Paolo II ha indicato questa missione nella lettera apostolica “Novo millenio ineunte”: “Noi abbiamo il compito stupendo ed esigente di esserne il «riflesso». È il “mysterium lunae” così caro alla contemplazione dei Padri, i quali indicavano con tale immagine la dipendenza della Chiesa da Cristo, Sole di cui essa riflette la luce” (NMI 54)

Se vuoi vivere in amicizia con Cristo e portarLo agli altri in questo modo, unisciti a noi. Le informazioni sugli esercizi spirituali troverai su Facebook. Puoi anche scriverci:

Suor Sancja Huczek
 
"O Gesù vivente in me"

O Gesù vivente in me, benedico la Tua presenza in me. Prendimi nel Tuo divino-salvifico, onnipotente possesso e regna su di me in ogni momento della giornata, che io possa fare fedelmente la Tua Santissima volontà.

Vivo solo per Te, Signore, e voglio compiere tutto ciò che hai deciso di realizzare attraverso di me. Quindi, se vuoi, o Gesù, agire in me e attraverso di me, che io possa fare in tempo tutto ciò che è destinato per me.

Tu sai, o mio Gesù, che i momenti di vita scorrono così velocemente e inutilmente, io invece desidero approfittare di tutti per la Tua gloria. Quindi attirami con la Tua Santissima volontà a Te abitante in me, che io non mi allontani da Te neanche per un momento ma che io viva sempre in Te, con Te, per Te abitante in me.

Desidero vivere Te, mio Caro Salvatore, che io diventi tutto Tuo e che io Ti assomigli, che Tu possa conquistarmi in eterno vivendo Te, che io diventi il Tuo fedele riflesso.

O Gesù, prendimi tutto nel Tuo possesso, che io viva in Te, con Te, per la gloria del Padre Celeste che Tu regni su tutta la mia mente e la mia volontà, che io pensi, desideri e senta soltanto attraverso di Te, in Te e con l’aiuto della Tua grazia insieme a Te.

Che il Tuo amore si manifesti attraverso di me, il Tuo pensiero mi elevi tutto verso di Te e che la Santissima volontà mi unisca a Te in eterno e ci renda uno. Amen.
HRVATSKI

SOLARIS - POKRET OBNOVE LJUDSKIH DUŠAU DUŠI ISUSOVOJ
Živio Isus u našim dušama!


Pokret „Solaris“ povezuje osobe koje žele živjeti dublje, osobno prijateljstvo s Isusom i činiti predanje svojeduše utjecaju njegove Presvete Duše, u skladu s duhovnošću službenice Božje majke Paule Tajber.

Vodimo uobičajen život u svojim obiteljima, župama, zajednicama, sredinama, ali želimo da naša svakodnevica bude proniknuta sviješću da Isus živi u nama i da on želi djelovati u nama i po nama.

Svakodnevno molimo molitvu sjedinjenja „Isuse, koji živiš u meni“. Tu je molitvu sastavila majka Paula Tajber i ona je naš čin predanja utjecaju Duše Isusove i obnova odluke da ćemo težiti potpunu sjedinjenju s Isusom, u skladu s riječima svetog Pavla: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.“ (Gal 2, 20)

„Solaris“ (lat.sunčan)nije samo naziv pokreta, već i simbolično ime koje je majka Paula Tajber čula za vrijeme molitve. To ime izražava ono što mi želimo biti – „odsjaj“ Kristova svjetla u svijetu. Isus je jedini izvor dobrote i svetosti, a mi se trudimo biti odsjaj toga svjetla, kao što mjesec odražava sunčevo svjetlo. To je poslanje papa Ivan Pavao II. opisao u svojoj enciklici Novo millenio ineunte: „Naša je zadaća, zadivljujuća i teška, postati njegov 'odsjaj'. Na tome počiva mysterium lunae, nad kojim su crkveni oci tako rado kontemplirali i koristili tu sliku da bi ukazali na ovisnost Crkve o Kristu – suncu čijeg je svjetla Crkva odsjaj.“ (NMI, 54)

Želiš li na taj način živjeti u prijateljstvu s Isusom i nositi ga drugima, pridruži nam se. Obavijesti o duhovnim obnovama koje vodimo pronaći ćeš na Facebooku. Možeš nam se također i javiti:

Pater Marco Glogović OSPPE
   
 
Svetice – kod Ozlja
 
 
"Isuse, koji živiš u meni"

Isuse, koji živiš u meni, blagoslivljam tvoju prisutnost u meni! Uzmi me pod svoje božansko, spasiteljsko okrilje, pod svoju svemoćnu vlast i vladaj nada mnom u svakom trenutku svakog dana, da mogu vjerno izvršavati tvoju presvetu volju.

Živim samo za tebe, Gospodine, i želim ostvariti sve što si po meni htio učiniti. Poželi iudostoj se, Kriste, djelovati po meni i u meni, da mogu težiti ostvarenju onoga što si mi namijenio. Ti znaš, Isuse moj, da trenuci života tako brzoprolaze, a ja ih želim sve iskoristiti za tvoju slavu.Dovedi me svojom presvetom voljom k sebi, ti koji u meni živiš, da te ne napustim ni na trenutak, već da zauvijek živim u tebi, s tobom, za tebe – koji u meni živiš.

Želim živjeti s tobom, moj dragi Spasitelju, da postanem u potpunosti tvoj/a i tebi sličan/a, da me možeš zauvijek zadobiti. Želim živjeti u tebi da bih postao/la tvoja vjerna slika.

O Isuse, uzmi me pod svoje krilo, da u tebi živim s tobom. Na slavu Oca Nebeskoga, ti obuzmi moj razum i moju volju – da mislim, želim i osjećam samo u tebi, potebi i po tvojoj milosti, zajedno s tobom.

Neka tvoja ljubav teče kroz mene, tvoja misao neka me cijeloga/cijelu k tebi uznosi, a presveta volja tvoja neka me s tobom zauvijek sjedini i učini jednim/om s tobom. Amen.
 
УКРАЇНСЬКИЙ

РУХ «СОЛЯРІС» ОНОВЛЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ДУШ В ДУШІ ІСУСА
Нехай Ісус живе в наших душах!


Рух «Соляріс» об'єднує людей, які хочуть жити в глибокій, особистій дружбі з Ісусом і піддавати свою душу впливові Його Святої Душі відповідно до духовності, переданої Слугою Божою М. Паулою Тайбер.

Ми ведемо звичайне життя в наших сім'ях, парафіях, громадах і середовищах. Однак ми хочемо, щоб наше повсякденне життя було пронизане усвідомленням того, що Ісус живе в нас і хоче діяти в нас і через нас.

 
Щодня ми молимося зі словами: «Ісусе, що живе в мені». Ця молитва, складена М. Паулою Тайбер, є нашим актом підкорення впливу Душі Ісуса і відновленням рішення прагнути до повного єднання з Ісусом, згідно зі словами святого Павла: «Вже не Я живу, а Христос, який живе в мені» Гал 2,20.

 
«Соляріс» (лат. «сонячний») - це не тільки назва руху, але і символічне ім'я, яке М. Паула Тайбер почула під час молитви. Вонo виражає, ким ми хочемо бути - "відображенням" світла Христа у світі. Ісус є єдиним джерелом доброти і святості, і ми намагаємося відобразити це світло, оскільки місяць відображає пишність сонця. Папа Іван Павло ІІ вказав на цю місію у своєму Апостольському листі Novo Millenio Ineunte: «Наше завдання, захоплююче і важке, полягає в тому, щоб бути його «відображенням». Це таємниця місяця, яку Отці Церкви охоче зробили об'єктом свого споглядання, вказавши в ньому символ залежності від Христа, сонця, світло якого церква відбиває» (NMI 54).

 
Якщо ви хочете жити в дружбі з Христом таким чином і привести Його до інших, приєднуйтесь до нас. Інформацію про наші відступи можна знайти на ФБ. Ви також можете написати нам:

Поліна - zwolska@op.pl
"Ісусе, що живе в мені"

Ісусе, Ти що живеш в мені, благословляю Твою присутність в мені. Візьми мене в своє спасенне всeмогутнє володіння, пануй наді мною в кожній хвилі дня, щоб я міг вірно виконувати твою Пресвяту Волю.

Господи, живу тільки для Тебе і хочу виконувати все, що Ти маєш намір вчинити через мене. Тож, Ісусе, дій в мені і через мене, щоб я міг встигнути зробити все те, що ж призначене для мене.

Ти знаєш, мій Ісусе, що хвилини життя так швидко відлітають без плодів, я ж прагну кожну використати для Твоєї Слави. Тож притягни мене своєю Пресвятою волею до Тебе, котрий перебуваєш в мені, щоб я не відходив від Тебе ні на мить, але жив завжди в Тобі, біля Тебе і для Тебе, котрий перебуваєш в мені.

Прагну жити Тобою, мій Дорогий Спасителю, щоб стати цілковито Твоїм і подібним до Тебе, щоб Ти міг мене здобути на віки, живого Тобою, щоб я став живим твоїм проявом.

О Ісусе, забери мене цілковито у свою владу, щоб я жив в Тобі і з Тобою для Слави Небесного Отця, щоб Ти заволодів моїм розумом, моєю волею, щоб я думав, прагнув і відчував тільки через Тебе, в Тобі і завдяки Твоїй благодаті з Тобою.

Нехай Твоя любов проявляється через мене, Твоя думка підносить мене цілковито до Тебе, а Твоя Пресвята воля нехай навіки з'єднає мене з Тобою і вчинить одно з Тобою. Амінь.
中文

阳光运动 在基督的灵魂内更新人类的灵魂
愿耶 稣住在我们心中


“ 阳光”运动使人类的灵魂在耶稣的灵魂内得到更新

“阳光”运动将那些愿意与耶稣建立深厚的友谊关系并愿意接受祂至圣灵魂指导的人联系起来。这与天主之仆保拉•泰贝尔会长(M. Paula Tajber )传递的灵修是一致的。

我们在家庭、堂区、团体和社区中过着平凡的生活。 然而,我们希望在日常生活中充满这样的意识,即( 随时记住)耶稣住在我们内,愿意在我们内运作,并通过我们做祂的事业。

我们每天这样祈祷:“耶稣住在我内”。这个祈祷文是由保拉•泰贝尔会长撰写的,是我们向耶稣的灵魂降服的行为,重新定志完全属于耶稣。正如圣保禄说的,“我生活已不是我生活,而是基督在我内生活”(迦 2:20)。

“阳光”(拉丁语 的意思是“太阳的”)。它不仅是运动的名字,也是保拉•泰贝尔会长在祈祷中听到的这个运动的象征性名称。在世界上我们要成为基督之光的“反射”。祂是良善和圣洁光茫的唯一根源,而我们是这个光的反射,如同月亮反射太阳光一样。教宗若望保禄二世在千禧年的使徒通谕中指出了这一使命:“我们令人振奋和艰巨的任务是成为基督光芒的反射。这就是月亮的奥秘,教父们乐意将其作为自己默观的主题,表明了太阳是基督的象征,而教会只是反射祂的光明而已” NMI 54。
住在我内的耶稣, 我赞颂祢,请带我进入祢全能的神圣救赎中,并在一天中的每时每刻统治我,以便使我能够忠实地执行祢的圣意。

主,我只为祢生活,并愿意完成祢藉着我以及在我内的一切意愿,为能活出祢对我生命的计划。

我的耶稣,祢知道,没有果实的生命时刻迅速流失,我渴望为了祢的光荣利用时间。 因此,住在我内的耶稣,愿祢的圣意吸引我走向祢, 使我一刻也不会离开祢,与祢同在,并永远为住在我内心的祢而生活。

至尊贵的救主,我愿靠着祢而生活,使我的一切都成为祢的并相似祢,为使我永远活在祢身边,成为忠于祢的表现。

吁耶稣,请使我的一切都归祢所有,使我在祢内生活,与祢同在。为了天父的荣耀,请祢统治我的整个心灵和意志,使我的思想和渴望只为祢,并在祢内,与祢一起跟随圣宠的带领。

愿祢藉着我彰显祢的爱,愿祢的意愿将我提升到祢身边,愿祢的旨意使我与祢永远与祢合一,成为一体。 阿门。
Wróć do spisu treści