MATKA PAULA TAJBER - Centrum Duchowości

Przejdź do treści
Matka Paula

Autorka modlitwy "Jezu, żyjący we mnie" -  M. Paula Zofia Tajber urodziła się 23.VI.1890 w Białej Podlaskiej w rodzinie polskich, bogatych przedsiębiorców. Młodość spędziła w Żytomierzu na Wołyniu, gdzie w wieku 18 lat pod wpływem lektury filozofów ateistycznych przeżyła kryzys religijny i odeszła od Kościoła. Po latach duchowych poszukiwań, doświadczyła mistycznego spotkania z Jezusem, któremu od tamtej chwili oddała całe swoje życie.

Czas rewolucji bolszewickiej i I Wojny Światowej, pełny cierpień fizycznych i moralnych, rozbudził w Zofii gorące pragnienie ratowania ludzkich dusz. Pod wpływem Bożej łaski zrozumiała, że ratunek i odrodzenie dla zagubionej ludzkości znajduje się w Duszy Jezusa, która jest wzorem i źródłem świętości dla dusz ludzkich.

W 1923 r. Zofia Tajber założyła wspólnotę zakonną ku czci Najśw. Duszy Chrystusa Pana, której celem jest przekazywanie prawdy o Chrystusie żyjącym w duszach ludzkich. Wierzyła, że ta prawda przyniesie światu duchowe odrodzenie, gdyż przez osoby, które świadomie żyją w łączności z Jezusem w swojej duszy, Bóg będzie mógł dokonywać wielkich dzieł w Kościele i świecie. Świadomość, że dusza ludzka jest  świątynią Boga, ma przypominać również o wielkiej wartości życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia.

M. Paula Tajber zmarła w opinii świętości 28 maja 1963 r. w Siedlcu k. Krzeszowic.  Dnia 9 listopada 1993. rozpoczął się jej proces kanonizacyjny.
ENGLISH
Mother Paula

Author of the prayer "Jesus, living in me". - M. Paula ZofiaTajber was born on 23rd June 1890 in BiałaPodlaska into a family of wealthy Polish businessmen.  She spent her youth in Zytomierz in Volhynia, where at the age of 18, influenced by atheistic philosophers, she faced a religious crisis and left the Church. After years of spiritual searching, she experienced a mystical encounter with Jesus, to whom she has devoted her whole life ever since.

The time of the Bolshevik Revolution and World War I, full of physical and moral suffering, awakened in Sophie a burning desire to save human souls. Under the influence of God's grace, she understood that rescue and regeneration for lost humanity is in the Soul of Jesus, who is the ideal and source of holiness for human souls.

In 1923 Sophia Tajber founded a religious community in honor of the Most Holy Soul of Christ, whose purpose is to communicate the truth about Christ living in human souls. She believed that this truth would bring spiritual renewal to the world because through people who consciously live in union with Jesus in their souls, God will be able to do great things in the Church and the world. The awareness that the human soul is the temple of God is also meant to remind us of the great value of each person's life from the moment of conception.

M. Paula Tajber died in the reputation of sanctity on May 28th1963, in Siedlec near Krzeszowice. Her canonization process began on November 9th 1993.
DEUTSCH
Mutter Paula

Die Autorin des Gebets "In mir lebender Jesus" - M. Paula Zofia Tajber wurde am 23. Juni 1890 in Biała Podlaska in einer Familie polnischer, wohlhabender Unternehmer geboren. Ihre Jugend verbrachte sie in Schytomyr in Wolhynien, wo sie im Alter von 18 Jahren unter dem Einfluss atheistischen Philosophen eine religiöse Krise durchlebte, und die Kirche verließ. Nach Jahren der geistlichen Suche erlebte sie eine mystische Begegnung mit Jesus, dem sie seither ihr ganzes Leben geopfert hat.

Die Zeit der bolschewistischen Revolution und des Ersten Weltkriegs, voller physischer und moralischer Leiden, weckte in Zofia (Sophia) den brennenden Wunsch, menschliche Seelen zu retten. Unter dem Einfluss der Gnade Gottes verstand sie, dass Rettung und Erneuerung für die verlorene Menschheit in der Seele Jesu zu finden ist, die das Vorbild und die Quelle der Heiligkeit für die menschlichen Seelen ist.

1923 gründete Zofia Tajber eine Ordensgemeinschaft zu Ehren der Heiligsten Seele Christi des Herrn, deren Ziel es ist, die Wahrheit über Christus zu vermitteln, der in den menschlichen Seelen lebt. Sie glaubte, dass diese Wahrheit der Welt geistige Erneuerung bringen würde, denn durch diejenigen, die bewusst in Gemeinschaft mit Jesus in ihrer Seele leben, würde Gott in der Lage sein, große Werke in der Kirche und in der Weltzu vollbringen.

M. Paula Tajber starb im Ruf der Heiligkeit am 28. Mai 1963 in Siedlec bei Krzeszowice.  Am 9. November 1993 begann ihr Heiligsprechungsprozess.

FRANÇAIS
Mère Paula

Auteur de la prière "Jésus, vivant en moi". - Mère Paula ZofiaTajber est née le 23.VI.1890 à BiałaPodlaska dans une famille de riches hommes d'affaires polonais. Elle passa sa jeunesse à Zhytomyr en Volhynie, où à l'âge de 18 ans, sous l'influence de la lecture de philosophes athées, elle eut une crise religieuse et quitta l'Église. Après des années de recherche spirituelle, elle vécut une rencontre mystique avec Jésus, auquel elle consacra toute sa vie dès lors.

La période de la révolution bolchevique et de la Première Guerre mondiale, pleine de souffrances physiques et morales, éveilla en elle un désir ardent de sauver les âmes humaines. Sous l'influence de la grâce divine, elle comprit que le sauvetage et la renaissance de l'humanité perdue se trouvaient dans l'âme de Jésus, qui est le modèle et la source de la sainteté pour les âmes humaines.

En 1923, ZofiaTajber a fondé une communauté religieuse en l'honneur de la Très Sainte Âme du Christ Seigneur, dont le but est de communiquer la vérité sur le Christ vivant dans les âmes humaines. Elle croyait que cette vérité apporterait une renaissance spirituelle au monde, car grâce aux personnes qui vivent consciemment en union avec Jésus dans leur âme, Dieu serait en mesure d'accomplir de grandes œuvres dans l'Église et dans le monde. La conscience que l'âme humaine est le temple de Dieu a également pour but de nous rappeler la grande valeur de chaque vie humaine dès le moment de la conception.

Mère Paula Tajber est morte en odeur de sainteté le 28 mai 1963 à Siedlec près de Krzeszowice.  Le 9 novembre 1993, son procès de canonisation a commencé.ITALIANO
Madre Paula

L’autrice della preghiera “O Gesù vivente in me” – Madre Paula Sofia Tajber nacque il 23 giugno 1890 a Biała Podlaska in una famiglia di ricchi commercianti polacchi. Passò il tempo della giovinezza a Zhytomyr (Wołyń) dove all’età di 18 anni sotto l’influenza della lettura dei filosofi atei visse la crisi religiosa e smise completamente di andare in chiesa. Dopo anni di ricerche spirituali, sperimentò un incontro mistico con Gesù, al quale da allora dedicò tutta la sua vita.

Il tempo della Rivoluzione Bolscevica e la prima guerra mondiale, pieno di sofferenze fisiche e morali, risvegliarono in Sofia il desiderio ardente di salvare le anime umane. Sotto l’influenza della grazia di Dio comprese che la salvezza e rinascita per l’umanità perduta si trovava nell’Anima di Gesù la quale è l’esempio e la fonte della santità per le anime umane.

Nel 1923 Sofia Tajber fondò la comunità religiosa in onore della Santissima Anima di Cristo Signore la cui obiettivo è trasmettere la verità su Gesù che vive nelle anime umane. Lei credeva che questa verità avrebbe portato il rinnovamento spirituale al mondo perché attraverso delle persone che vivono consapevolmente in comunione con Gesù nella sua anima Dio potrebbe fare le grandi opere nella Chiesa e nel mondo. La consapevolezza che l’anima umana è il tempio di Dio deve ricordarci anche il grande valore di ogni vita umana dal momento del suo concepimento.

Madre Paula morì nella fama della santità il 28 maggio 1963 a Siedlec vicino a Krzeszowice. Il processo di beatificazione cominciò il 9 novembre 1993.HRVATSKI
Majka Paula

Autorica molitve Isuse, koji živiš u meni, majka Paula SofijaTajber rodila se 23. lipnja 1890. u BiałojPodlaskoj, u bogatoj poljskoj poduzetničkoj obitelji. Mladost je provela u Żitomierzu,u današnjoj Ukrajini, gdje je u osamnaestojgodini pod utjecajem ateističke filozofske literature doživjela vjersku krizu i udaljila se od Crkve. Nakon mnogih godina duhovnih traženja doživjela je iskustvo mističnog susreta s Isusom, kojemu je tog trenutka predala sav svoj život.

Vrijeme boljševičke revolucije i Prvogsvjetskog rata, prepuno tjelesnih i moralnih trpljenja, probudilo je u Sofiji goruću čežnju za spašavanjem ljudskih duša. Pod utjecajem Božje milosti, shvatila je dase spas i obnova izgubljenog čovječanstva nalazi u Isusovoj Duši, uzoru i izvoru svih ljudskih duša.

Godine 1923. Sofia Tajber osnovala je redovničku zajednicu s nakanom štovanja Presvete Duše Kristove, a kojoj je cilj naviještanje istine o Kristu koji živi u ljudskim dušama. Vjerovala je da će ta istina svijetu donijeti duhovni preporod, jer će po osobama koje će svjesno živjeti u sjedinjenju s Isusom u svojoj duši Bog moći ostvarivati velika djela u Crkvi i svijetu. Svijest da je ljudska duša Božji hram snažno naglašava i podsjeća na veliku vrijednost svakoga ljudskog života od trenutka njegova začeća.

Majka Paula Tajber umrla je na glasu svetosti 28.svibnja 1963. u Siedlecu, pokraj Krzeszowica. 9.studenoga 1993.započeo je njezin kanonizacijski proces.УКРАЇНСЬКИЙ
Мати Паула

 
Авторка молитви «Ісус, що живе в мені» - М. Паула Софія Тайбер народилася 23 червня 1890 року в Білій Підлясці в сім'ї польських, заможних підприємців. Свою молодість вона провела в Житомирі на Волині, де в 18 років під впливом читання атеїстичних філософів пережила релігійну кризу і покинула Церкву. Після багатьох років духовних пошуків вона пережила містичну зустріч з Ісусом, якому відтоді віддала все своє життя.

 
Час більшовицької революції і Першої світової війни, сповнений фізичних і моральних страждань, пробудив у Софії палке бажання врятувати людські душі. Під впливом Божої благодаті вона зрозуміла, що спасіння і відродження втраченого людства знаходиться в Душі Ісуса, яка є зразком і джерелом святості для людських душ.

 
У 1923 році Софія Тайбер заснувала релігійну громаду на честь Святої Душі Хриса Господа, метою якої є передача правди про Христа, що живе в людських душах. Вона вірила, що ця істина принесе світу духовне відродження, адже через тих, хто свідомо живе в сопричасті з Ісусом у своїй душі, Бог зможе робити великі діла в Церкві і в світі. Усвідомлення того, що людська душа є храмом Божим, має нагадати нам про велику цінність життя кожної людини з моменту її зачаття.

 
Померла М. Паула Тайбер, на думку святості, 28 травня 1963 року в Седльце поблизу Кшешовіце. 9 листопада 1993 року почався процес канонізації.中文
保拉会长 (M. Paula)

 
“耶稣住在我内”这句祈祷文的编辑者是保拉·索菲亚·泰伯尔会长,于 1890 年 6 月 23 日出生于白波德拉西(Biała Podlaska) 的一个波兰富有的企业家家庭。她在沃里尼亚的日托米尔(Żytomierz na Wołyniu)度过了她的青年时代,18 岁时,在无神论哲学家们书籍的影响下,她经历了宗教危机并离开了教会。经过多年的精神探索,她经历了与耶稣的神秘相遇,从那一刻起,她将一生都奉献给了耶稣。

 
在十月革命以及第一次世界大战期间,到处弥漫着肉体和精神上的痛苦。天主唤醒了索菲亚拯救人灵的热情。在天主恩宠的光照下,她明白了,耶稣是人类灵魂的典范和圣洁的源泉,迷失的人们可在祂的灵魂内找到拯救和重生。

 
1923年,索菲亚·泰伯尔创立了主基督至圣灵魂修会,其目的是传达关于基督住在人灵魂内的真理。她相信这个真理会给世界带来精神上的重生。因为藉着那些愿意与耶稣共融的人们,天主能够在教会内和世界上做伟大的工程。觉悟到人的灵魂是天主的宫殿,这会不断地提醒我们,每个人的生命从受孕那一刻起,就具有很大的价值。

 
保拉·泰伯尔会长于1963 年 5 月 28 日在克热绍维采附近的西德莱克去世。人们对她有圣人的评价。 1993 年 11 月 9 日,开始了她的封圣程序。


Wróć do spisu treści